Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Khoát


Các bài báo nghiên cứu

1. Bước đầu tìm hiểu quá trình cải tổ cơ chế quản lý kinh tế ở Liên - Xô. Nguyễn Xuân Khoát. In trong: Kỷ yếu Hội nghị khoa học, trường Đại học Sư phạm Huế, 1987.

2. Hồ Chí Minh với vấn đề cải tạo XHCH nền nông nghiệp nước ta. Nguyễn Xuân Khoát. Tập san Khoa học, trường Đại học Sư phạm Huế, 1990.

3. Một số suy nghĩ về việc nghiên cứu và giảng dạy phạm trù hàng hóa sức lao động trong giai đoạn hiện nay. Nguyễn Xuân Khoát. Tập san Khoa học, trường Đại học Sư phạm Huế, 1991, .

4.Việc làm cho quân nhân xuất ngũ ở nông thôn hiện nay. Nguyễn Xuân Khoát. Tạp chí Lao động và Xã hội, 12-1994.

5. Phát triển ngành nghề và dịch vụ ở nông thôn Thừa Thiên Huế hiện nay. Nguyễn Xuân Khoát. Tạp chí Nghiên cứu lý luận, 02-1994.

6. Cần sử dụng hợp lý đội ngũ giảng viên lý luận Mác - Lênin ở Huế hiện nay. Nguyễn Xuân Khoát. Tạp chí Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp, 01-1994.

7. Vài suy nghĩ của một giảng viên kiêm chức. Nguyễn Xuân Khoát. Tập san Lý luận - Thực tiễn, Trường cán bộ Nguyễn Chí Thanh, 1995.

8. Thực hiện chính sách khoa học và công nghệ trong quá trình phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn ở nước ta hiện nay. Nguyễn Xuân Khoát. Tạp chí Phát triển kinh tế, số 61, 1995.

9. Lênin - người vận dụng và phát triển xuất sắc học thuyết kinh tế của Mác. Nguyễn Xuân Khoát. In trong: Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Kỷ niệm 125 ngày sinh của V.I.Lênin", 1995.

10.Định hướng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trong nông thôn Thừa Thiên Huế hiện nay. Nguyễn Xuân Khoát. Tạp chí Kinh tế và Dự báo, 12-1995.

11. Labor and employment in rural areas today. Nguyễn Xuân Khoát. Economic Development Review, No 13, September 1995.

12.Tác dụng của phát triển ngành nghề và dịch vụ đối với việc sử dụng hợp lý nguồn lao động ở nông thôn nước ta hiện nay. Nguyễn Xuân Khoát. Tạp chí Phát triển kinh tế, 4-1995.

13. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn Thừa Thiên Huế hiện nay. Nguyễn Xuân Khoát. Tạp chí Phát triển kinh tế, 02-1995.

14. Bác Hồ với vấn đề phát huy nhân tố con người trong sản xuất và kinh tế. Nguyễn Xuân Khoát. Tập san Lý luận và Thực tiễn, trường cán bộ Nguyễn Chí Thanh, 1996.

15.Vai trò của nguồn lao động trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Nguyễn Xuân Khoát. Thông tin khoa học, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, tập 4, số 10, 1996.

16.Phát triển thị trường ở nông thôn nước ta hiện nay. Nguyễn Xuân Khoát. Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, 4-1996.

17. Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để phát triển ngành nghề và dịch vụ ở nông thôn. Nguyễn Xuân Khoát. Tạp chí Thương nghiệp - Thị trường Việt Nam, 12-1996.

18. Góp thêm ý kiến phê phán luận điểm cho rằng lý luận đổi mới thiếu "Chính Danh". Nguyễn Xuân Khoát. Tạp chí Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp, 12-1996.

19. On non-farming occupations in rural areas today. Nguyễn Xuân Khoát. Economic Development Review, số 26, 1996.

20. Tạo nguồn vốn và sử dụng vốn có hiệu quả để phát triển ngành nghề và dịch vụ ở nông thôn hiện nay. Nguyễn Xuân Khoát. Tạp chí Nghiên cứu lý luận, 9-1996.

Trang 1 trong 4Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  Tiếp   Cuối    
close

Thông báo