Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Phúc Chỉnh


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: Nâng cao hiệu quả dạy học giải phẫu - sinh lý người ở trung học cơ sở bằng áp dụng phương pháp Grap

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chuyên ngành khoa học: Giáo dục học

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 2004

Đơn vị bảo vệ: Viện Chiến lược và Chương trình Giáo dục (nay là Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam).