Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Phúc Chỉnh


Các đề tài nghiên cứu

1. Hình thành một số biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy sinh thái học ở các trường trung học phổ thông miền núi phía Bắc. Đề tài cấp Bộ, mã số B99-03-32, 11-2001. Nguyễn Phúc Chỉnh (Chủ trì).

2. Vận dụng dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học sinh thái học ở trường phổ thông. Đề tài cấp Bộ, mã số B2002-03-19, 12-2004. Nguyễn Phúc Chỉnh (Chủ trì).

3. Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ dạy học học phần Hệ thống động vật ở khoa sinh KTNN. Đề tài cấp Bộ, mã số B2005-05-17, 6-2007. Nguyễn Phúc Chỉnh (Chủ trì).

4. Ứng dụng tin học xây dựng và sử dụng ngân hàng hình ảnh trong dạy học Sinh học 10. Đề tài cấp Cơ sở, 4-2008. Nguyễn Phúc Chỉnh (Chủ trì).

5. Hình thành năng lực dạy học tích hợp cho giáo viên trung học phổ thông. Đề tài khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Bộ, mã số B2010 – TN03 – 30TĐ, 2013. Nguyễn Phúc Chỉnh (Chủ trì).