Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Phúc Chỉnh


Các bài báo nghiên cứu

1. Sử dụng Grap nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh trong dạy học sinh thái học. Nguyễn Phúc Chỉnh. Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục, số 4, 1999.

2. Bước đầu nghiên cứu chuyển hóa grap toán học thành grap dạy học sinh học. Nguyễn Phúc Chỉnh. In trong: Kỷ yếu Hộị khoa học của NCS. Viện Khoa học Giáo dục, 12-2000.

3. Vận dụng lý thuyết grap trong dạy học giải phẫu sinh lý người (Sinh học 9). Nguyễn Phúc Chỉnh. In trong: Kết quả nghiên cứu khoa học và dạy học sinh học- 2000 – 2001. H- Khoa học và Kỹ thuật, 2001.

4. Một số khái niệm cơ bản của lý thuyết grap và grap dạy học sinh học. Nguyễn Phúc Chỉnh. In trong: Kết quả nghiên cứu khoa học và dạy học sinh học- 2000 – 2001. H- Khoa học và Kỹ thuật, 2001.

5. Ứng dụng lý thuyết grap hướng dẫn học sinh xác định quan hệ lưới thức ăn (Sinh học 11). Nguyễn Phúc Chỉnh. Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục, số 3, 2001.

6. Dạy học và giáo dục trí tuệ. Nguyễn Phúc Chỉnh. In trong: Kỷ yếu Hội thảo "Những vấn đề giáo dục và tâm lý của học sinh và sinh viên". H- Nông nghiệp, 2002.

7. Vấn đề xây dựng giả thuyết nghiên cứu trong các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên sư phạm. Nguyễn Phúc Chỉnh. Tạp chí Giáo dục, số 43, 2002.

8. Vận dụng graph để khắc phục tính hình thức trong dạy học sinh học. Nguyễn Phúc Chỉnh. Tạp chí Giáo dục, số 46, 2003.

9. Cải tiến phiếu đánh giá giờ giảng của sinh viên khoa Sinh trường Đại học Sư phạm. Nguyễn Phúc Chỉnh. Tạp chí Giáo dục, số Chuyên đề, 2004.

10. Sử dụng phương pháp grap với tiếp cận hệ thống cấu trúc trong dạy học sinh học. Nguyễn Phúc Chỉnh. Tạp chí Phát triển giáo dục, số 5(65), 2004.

11. Sử dụng grap trong dạy học sinh học góp phần phát triển tư duy hệ thống cho học sinh. Nguyễn Phúc Chỉnh. Tạp chí Giáo dục, số 89, 2004.

12. Về phát triển nhận thức khoa học của học sinh trong dạy học ở trường phổ thông. Nguyễn Phúc Chỉnh. Tạp chí Giáo dục, số 127, 2005.

13. Ứng dụng FrontPage thiết kế giáo án phân loại động vật. Nguyễn Phúc Chỉnh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Đại học Thái Nguyên), tập 1, số 2 (38), 2006.

14. Ứng dụng phần mềm Flash thiết kế mô hình động để dạy bài Kỹ thuật di truyền (Sinh học 12). Nguyễn Phúc Chỉnh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Đại học Thái Nguyên), 10- 2006.

15. Vocational Orientation in Secondary School in Vietnam. Nguyen Phuc Chinh. Proceding of International Conference on the Stratery of Technology Education in Paradigm Shift for Creation and Innovation, Korea, 17-1-2008.

16. Giáo dục hướng nghiệp ở trường phổ thông trong giai đoạn hiện nay. Nguyễn Phúc Chỉnh. Tạp chí Giáo dục, số 191, 2008.

17. Sử dụng phương pháp grap dạy bài tổng kết chương trong dạy học sinh học tế bào (Sinh học 10). Nguyễn Phúc Chỉnh, Ngô Thuý Ngân. Tạp chí khoa học và công nghệ (Đại học Thái Nguyên), tập 2, số 2(46), 2008.

18. Quy trình kiểm định câu hỏi trắc nghiệm khách quan (MCQ) trong dạy học Sinh học. Nguyễn Phúc Chỉnh, Nguyễn Thị Thuỷ. Tạp chí Khoa học và công nghệ (Đại học Thái Nguyên), tập 2, số 2(46), 2008.

19. Thiết kế mô hình động trong dạy học sinh học 10 bằng phần mềm MacroMedia Flash. Nguyễn Phúc Chỉnh, Nguyễn Đình Tâm. Tạp chí Khoa học và công nghệ (Đại học Thái Nguyên), tập 1, số 4 (48), 2008.

20. Tích hợp giáo dục hướng nghiệp trong dạy học Vi sinh vật (Sinh học 10). Nguyễn Phúc Chỉnh, Trần Thị Mai Lan. Tạp chí Giáo dục, số 206, kỳ 2, 1-2009.

Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối