Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Nguyễn Bin


Sách đã xuất bản

1. Sổ tay quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất. Tập 1: Cơ sở lý thuyết, phương pháp tính toán, tra cứu số liệu và thiết bị. Đồng biên soạn. H- Khoa học và Kỹ thuật, 1978, 1992, 2004 (Tái bản có sửa chữa), 2006, 2012.

2. Sổ tay quá trình và thiết bị công nghệ hoá chất. Tập 2. Đồng biên soạn. H- Khoa học và Kỹ thuật, 1982, 1999, 2004 (Tái bản có sửa chữa), 2005, 2006.

3. Tính toán quá trình, thiết bị trong công nghệ hoá chất và thực phẩm. Tập 1. Nguyễn Bin. H- Khoa học và Kỹ thuật, 1999, 2001, 2004 (Tái bản có sửa chữa).

4. Tính toán quá trình, thiết bị trong công nghệ hoá chất và thực phẩm. Tập 2. Nguyễn Bin. H- Khoa học và Kỹ thuật, 2000, 2001, 2004 (Tái bản có sửa chữa).

5. Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hoá chất và thực phẩm. Tập 1: Các quá trình thuỷ lực, bơm, quạt, máy nén. Nguyễn Bin. H- Khoa học và Kỹ thuật, 2002, 2004, 2007, 2008, 2013. 

6. Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hoá chất và thực phẩm. Tập 2: Phân riêng hệ không đồng nhất, khuấy, trộn, đập, nghiền, sàng. Nguyễn Bin. H- Khoa học và Kỹ thuật, 2003, 2004, 2007, 2008, 2014.

7. Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hoá chất và thực phẩm. Tập 3: Các quá trình và thiết bị truyền nhiệt. Nguyễn Bin. H- Khoa học và Kỹ thuật, 2008.

8. Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hoá chất và thực phẩm. Tập 4: Phân riêng dưới tác dụng của nhiệt: Chưng luyện, hấp thụ, hấp phụ, trích ly, kết tinh, sấy. Nguyễn Bin. H- Khoa học và Kỹ thuật, 2005, 2008, 2011.

9. Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hoá chất và thực phẩm. Tập 5:  Các quá trình hoá học. Nguyễn Bin. H- Khoa học và Kỹ thuật, 2005, 2007, 2008.