Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Nguyễn Bin


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: Simultane Ermittlung des effektiven Diffusionskoeffi- zienten und der effektiven Reaktionsgeschwindigkeits- konstanten in porösen Katalysatoren aus dynamischen Untersuchungen (Nghiên cứu mô hình toán học hệ số khuếch tán hiệu quả và hằng số tốc độ phản ứng hiệu quả - các hằng số trong mao quản xúc tác từ nghiên cứu động lực học)

Ngôn ngữ: Tiếng Đức

Chuyên ngành khoa học: Công nghệ hóa học

Người hướng dẫn: GS Siegfried Kahanek.

Năm bảo vệ: 1983

Đơn vị bảo vệ: Đại học Kỹ thuật Otto-Von-Guericke-Universität Magdeburg, Cộng hòa Dân chủ Đức.

 

 LUẬN ÁN TIẾN SỸ KHOA HỌC

Đề tài: Modelleseletion fer dynamische versuche dargestellt an chemischen reaktoren (Tuyển chọn mô hình cho nghiên cứu động lực học trong thiết bị phản ứng hóa chất)

Ngôn ngữ: Tiếng Đức

Chuyên ngành khoa học:
Công nghệ hóa học

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 1986

Đơn vị bảo vệ: Đại học Kỹ thuật Otto-Von-Guericke-Universität Magdeburg, Cộng hòa Dân chủ Đức.


close

Thông báo