Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Nguyễn Bin


Các đề tài nghiên cứu

* Các công trình, đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia (Thông tin, thống kê chưa đầy đủ).

1. Nghiên cứu công nghệ sản xuất các muối Alumin từ phế thải của các nhà máy hóa chất. Đề tài cấp Bộ, 1995. Nguyễn Bin (Chủ nhiệm).


close

Thông báo