Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Miền


Sách đã xuất bản

1. Ăn mòn và chống ăn mòn bê tông cốt thép. Nguyễn Văn Chánh, Trần Văn Miền. NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2010.