Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Miền


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ
Đề tài: Modeling of chloride penetration into concrete structures under flexural cyclic load and tidal environment (Mô phỏng quá trình thẩm thấu ion clo vào trong kết cấu bêtông sử dụng trong môi trường thủy triều và chịu tải trọng uốn chu kỳ)

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chuyên ngành khoa học: Xây dựng

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 2008

Đơn vị bảo vệ: Trường Đại học Chulalongkorn, Thái Lan.