Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Thanh Bình


Sách đã xuất bản

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng tác giả.  H- Chính trị Quốc gia, 1994.

2. Một số vấn đề đào tạo và sáng tạo Mỹ thuật. Đồng tác giả.  H- Mỹ thuật, 1995.

3. Những vấn đề mỹ thuật. Đồng tác giả. H- Mỹ thuật, 1997.

4. Trương Hân Minh. Đồng tác giả.  NXB thành phố Hồ Chí Minh, 1999.

5. Nghệ thuật Việt Nam hiện đại. Đồng tác giả. H- Mỹ thuật, 2000.

6. Sông Hương dòng chảy văn hóa. Đồng tác giả.  H- Văn hoá - Thông tin, 2003.

7. Điêu khắc ngoài trời Việt Nam hiện đại. Đồng tác giả. H- Mỹ thuật, 2006.

close

Thông báo