Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Thanh Bình


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ
Đề tài: Nghiên cứu nghệ thuật khảm sành sứ trong mỹ thuật cung đình thời Nguyễn

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chuyên ngành khoa học: Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 2010

Đơn vị bảo vệ: Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam.


close

Thông báo