Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Thanh Bình


Các đề tài nghiên cứu

1. Tranh dân gian Việt Nam. Đề tài cấp Cơ sở, mã số CS-DT1995.CT.01. Phan Thanh Bình (Thành viên).

2. Nghệ thuật Khảm sành sứ Huế. Đề tài cấp Bộ, mã số B96.11.05. Phan Thanh Bình (Thành viên).

3. Trang trí Cửu Đỉnh- Giá trị nghệ thuật. Đề tài cấp Cơ sở, mã số CS-DT1996.CT.03. Phan Thanh Bình (Thành viên).

4. Tranh in đá của Daumiere. Đề tài cấp Cơ sở, mã số CS-DT1997.CT.02. Phan Thanh Bình (Thành viên).

5. Mỹ thuật ở Huế thế kỷ XX. Đề tài cấp Cơ sở, mã số CS-DT1998.CT.07. Phan Thanh Bình (Thành viên).

6. Tính tạo hình trong trang trí kiến trúc Huế. Đề tài cấp Bộ, mã số B98.11.10. Phan Thanh Bình (Thành viên).

7. Nghệ thuật tạo hình Huế. Đề tài cấp Tỉnh, mã số DP-DT1998.  Vĩnh Phối, Phan Thanh Bình (Thành viên).

8. Tìm hiểu Body Art. Đề tài cấp Cơ sở, mã số CS-DT1999.CT.03. Phan Thanh Bình (Thành viên).

9. Phương pháp tiếp cận của nghệ thuật Cubisme. Đề tài cấp Cơ sở, mã số CS-DT2000.CT.02. Phan Thanh Bình (Thành viên).

10. Khảo sát chất liệu nề họa trong trang trí thời Nguyễn. Đề tài cấp Bộ, mã số B2001.11.05.  Phan Thanh Bình (Thành viên).

11. Tư tưởng thẩm mỹ tạo hình thời Phục hưng. Đề tài cấp Cơ sở, mã số CS-DT2002.11.01. Phan Thanh Bình (Thành viên).

12.Từ nghiên cứu điển hình về các hoạt động mỹ thuật cộng đồng tại TT Huế, nghiên cứu khả năng tham gia của cộng đồng và xây dựng hệ thống hỗ trợ mỹ thuật cộng đồng mang tính bền vững. Đề tài cấp Đại học Huế, mã số DHHKH02-DAGD2.  Phan Thanh Bình (Tham gia).

13. Khảo sát nhu cầu và xây dựng định hướng đào tạo giáo viên sư phạm Mỹ thuật-Âm nhạc trình độ đại học ở miền Trung. Đề tài cấp Bộ, mã số B2002.11.07. Phan Thanh Bình (Thành viên).

14. Ngôn ngữ nghệ thuật tạo hình. Đề tài cấp Cơ sở, mã số CS-DT2003.11.03. Phan Thanh Bình (Thành viên).

15. Hoa văn trang trí bia lăng Gia Long. Đề tài cấp Cơ sở, mã số CS-DT2005.CT.11.01. Phan Thanh Bình (Thành viên).

16.Xây dựng thư mục Mỹ thuật Huế phục vụ nghiên cứu khoa học và giảng dạy. Đề tài cấp Bộ, mã số B2005.11.02.  Phan Thanh Bình (Thành viên).

17. Cơ sở lý thuyết tranh in đá. Đề tài cấp Cơ sở, mã số CS-DT2006.11.07. Phan Thanh Bình (Thành viên).

18. Tư tưởng Hồ Chí Minh trên bình diện nghệ thuật tạo hình. Đề tài cấp Bộ, mã số B2006-DHH05-06. Phan Thanh Bình (Chủ nhiệm).

19. Yếu tố dân gian trong khảm sứ trang trí kiến trúc cung đình Huế. Đề tài cấp Cơ sở, mã số CS-DT2007.11.07. Phan Thanh Bình (Thành viên).

20. Cơ sở lý thuyết mỹ học nghệ thuật tạo hình. Đề tài cấp Bộ, mã số B2008.11.07. Phan Thanh Bình (Thành viên).

Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối    
close

Thông báo