Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Huy


Sách đã xuất bản

1. Các nhóm dân tộc thuộc ngữ hệ Nam Á ở Tây Bắc Việt Nam (Ethnic Minorities of the Austro-Asiatic Language Family in Northwestern Vietnam). Đồng tác giả. H- Khoa học Xã hội, 1972.

2. Các dân tộc ít người ở Việt Nam - Các tỉnh phía Nam. Đồng tác giả. H- Khoa học hội, 1978.

3. Văn hoá và nếp sống các dân tộc nhóm ngôn ngữ Hà Nhì - Lô Lô (Culture and Folklife among the Minorities of the Hanhi - Lolo language family groups). Nguyễn Văn Huy. H- Van hoa, 1983.

4. Sổ tay về các dân tộc Việt nam (Hand book on Vietnamese Ethnic Groups). Đồng tác giả. Hanoi, 1983.

5. Các dân tộc ít người ở Việt Nam - Các tỉnh phía Bắc (Ethnic Minorities in Vietnam - Northern provinces). Đồng tác giả. H- Khoa học hội, 1984.

6. Kể chuyện về phong tục các dân tộc Việt nam. Nguyễn Văn Huy. H- Giáo dục, 1990.

7. Văn hoá truyền thống của người La Chí (Traditional culture of La Chi group). Nguyễn Văn Huy. H- Văn hoá dân tộc (Ethnic Culture Publishing House), 1991.

8. Các dân tộc Tày, Nùng ở Việt Nam. Đồng tác giả. Hà Nội, 1992.

9. Bức tranh văn hoá các dân tộc Việt Nam. Nguyễn Văn Huy (Chủ biên). H- Giáo dục, 1997.

10. Vietnam Museum of Ethnology, Catalogue (Vietnamese, English, and French). Nguyễn Văn Huy (Chủ biên). 1997.

11. Vietnam- Journeys of Body, Mind and Spirit. Nguyen Van Huy and Laurd Kendall (Chủ biên). Univercity California Press, 2003.

12. Từ Dân tộc học đến Bảo tàng Dân tộc học: Con đường học tập và nghiên cứu [From Ethnology to Museum of Ethnology: A Road of Learning and Studying]. Volume 1 and 2. Nguyễn Văn Huy (Chủ biên). Social Sciences Publishing House, Hanoi, 2005.

13. Các ngôi nhà ngoài trời của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam [Traditional Houses in the Outdoor Exhibition at the Vietnam Museum of Ethnology](ed.). Nguyễn Văn Huy (Chủ biên). Thế giới Publisher, Hanoi, 2006.

14. Di sản văn hóa, bảo tàng & những cuộc đối thoại [Cultural Heritage, Museum and Dialogues] (ed.). Nguyễn Văn Huy (Chủ biên). Thế giới Publisher, Hanoi, 2007.

15. Hanoi Life in the Subsidy (ed.). Nguyen Van Huy (Chủ biên). Thế giới Publisher, Hanoi,2007.

16. Đại gia đình các dân tộc Việt Nam- Từ một phương pháp tiếp cận. Đồng tác giả. H- Giáo dục, 2007.

17. Faces, Voices and Lives: Experience of a Director in Building a Museum for Communities (ed.). Nguyen Van Huy. Thế giới Publisher, Hanoi, 2008.

18. Sống trong bí tích- Văn hóa công giáo đương đại Việt Nam. Đồng tác giả. Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, 2009.

19. VIetnam Museum of Ethnology: The Making of a National Museum of Communities, Amareswar Galla (ed.). Nguyễn Văn Huy. Common Ground Publishing, Australia, 2010.

20. Từ điển Hiện vật văn hóa các dân tộc Việt Nam. Nguyễn Văn Huy (Chủ biên). H- Giáo dục, 2010.

21. Di sản ký ức của nhà khoa học. Nguyễn Văn Huy (Chủ biên). H- Trí thức, 2011.