Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Huy


Các bài báo nghiên cứu

1. Bước đầu tìm hiểu mối quan hệ giữa các nhóm Cờ Lao ở Hà Giang. Nguyễn Văn Huy. Thông báo Dân tộc học, số 2, 1972.

2. Người Xinh Mun. Nguyễn Văn Huy. In trong: Những nhóm dân tộc thuộc ngữ hệ Nam Á ở Tây Bắc Việt Nam, 1972.

3. Góp thêm một số tư liệu về người Pu Péo. Nguyễn Văn Huy. Thông báo Dân tộc học, số 2, 1973.

4. Vài nét về nông nghiệp nương rẫy và những nghi lễ trong nông nghiệp của người Dao Thanh Y. Nguyễn Văn Huy. Tạp chí Dân tộc học, số 3, 1974.

5. Bước đầu tìm hiểu mối quan hệ tộc người giữa hai nhóm Phù Lá và “Xá Phó”. Nguyễn Văn Huy. In trong: Vấn đề xác định thành phần các dân tộc thiểu số ở miền Bắc Việt Nam. H- Khoa học Xã hội, 1975.

6. Vài nét về người La Chí. Nguyễn Văn Huy. In trong: Vấn đề xác định thành phần các dân tộc thiểu số ở miền Bắc Việt Nam. H- Khoa học hội, 1975.

7. Về nhóm Kháng ở bản Quảng Lâm. Nguyễn Văn Huy. In trong cuốn sách: Vấn đề xác định thành phần các dân tộc thiểu số ở miền Bắc Việt Nam. H- Khoa học hội, 1975.

8. Tìm hiểu kinh nghiệm nghiên cứu dân tộc- xã hội học ở Liên Xô. Nguyễn Văn Huy. Tạp chí Dân tộc học, số 3, 1975.

9. Góp phần nghiên cứu người Ha- Lăng. Nguyễn Văn Huy, Đỗ Thúy Bình, La Công Ý. Tạp chí Dân tộc học, số 3, 1977.

10. Dân tộc Cờ Lao. Nguyễn Văn Huy. In trong: Các dân tộc ít người ở Việt Nam (các tỉnh phía Bắc). H- Khoa học hội, 1978.

11. Dân tộc Hà Nhì. Nguyễn Văn Huy. In trong: Các dân tộc ít người ở Việt Nam (các tỉnh phía Bắc). H- Khoa học hội, 1978.

12. Dân tộc La Hủ. Nguyễn Văn Huy. In trong: Các dân tộc ít người ở Việt Nam (các tỉnh phía Bắc). H- Khoa học hội, 1978.

13. Dân tộc Cống. Nguyễn Văn Huy. In trong: Các dân tộc ít người ở Việt Nam (các tỉnh phía Bắc). H- Khoa học hội, 1978.

14. Dân tộc Si La. Nguyễn Văn Huy. In trong: Các dân tộc ít người ở Việt Nam (các tỉnh phía Bắc). H- Khoa học hội, 1978.

15. Dân tộc Pu Péo. Nguyễn Văn Huy. In trong cuốn sách: Các dân tộc ít người ở Việt Nam (các tỉnh phía Bắc). H- Khoa học hội, 1978.

16. Dân tộc La Chí. Nguyễn Văn Huy. In trong: Các dân tộc ít người ở Việt Nam (các tỉnh phía Bắc). H- Khoa học hội, 1978.

17. Góp phần tìm hiểu về người Rơ- Ngao. Nguyễn Văn Huy, Đỗ Thúy Bình, La Công Ý. Tạp chí Dân tộc học, số 1, 1978.

18. Mấy suy nghĩ về việc nghiên cứu sự biến đổi và phát triển của các dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nguyễn Văn Huy. Tạp chí Dân tộc học, số 4, 1978.

19. Một số vấn đề về gia đình và quan hệ gia đình của đồng bào Tày, Nùng. Nguyễn Văn Huy, Đỗ Thúy Bình, La Công Ý, Nguyễn Văn Dự. Tạp chí Dân tộc học, số 2, 1979.

20. Bước đầu tìm hiểu hệ thống thân tộc của các dân tộc nhóm ngôn ngữ Hà Nhì- Lô Lô. Nguyễn Văn Huy. Tạp chí Dân tộc học, số 4, 1979.

 

my wife cheated now what do i do cheat on your spouse my wife cheated now what do i do
Trang 1 trong 5Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  Tiếp   Cuối