Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Anh


Sách đã xuất bản

1. Lê Thánh Tông, con người và sự nghiệp (Sách Chuyên khảo). Đồng tác giả. H- Đại học quốc gia Hà Nội, 1998.

2. Phân cấp quản lý ở Việt Nam – Lý luận và thực tiễn (Sách Chuyên khảo). Đồng tác giả. H- Công an Nhân dân, 2011.

3. Tiếp cận thông tin: Pháp luật và thực tiễn trên thế giới và ở Việt Nam (Sách Chuyên khảo).Đồng tác giả. H- Đại học quốc gia Hà Nội, 2011.

4. Hiến pháp: Những vấn đề lý luận và thực tiễn (Sách Chuyên khảo).  Đồng tác giả. H- Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011.

5. Luật Hành chính nước ngoài (Sách tham khảo). Đồng tác giả. H- Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011.

6. Sửa đổi bổ sung Hiến pháp 1992: Những vấn đề lý luận và thực tiễn (Sách Chuyên khảo). Đồng tác giả. Tập 1 + 2. H- Hồng Đức 2012.

7. Luật Tố tụng hành chính Việt Nam (Giáo trình). Đồng Chủ biên. H- Đại học quốc gia Hà Nội, 2012.

8. Văn hóa pháp lý (Sách chuyên khảo). Đồng tác giả. H- Đại học quốc gia Hà Nội, 2012.