Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Anh


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1973

Sinh tại tỉnh Nghệ An.

 1994

Lấy bằng Cử nhân Luật, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội).

 Từ 1995

- Giảng dạy và nghiên cứu tại Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Tư vấn, Quản lý Dự án cho các dự án tại (Trung tâm nghiên cứu và trợ giúp pháp lý (LERES), Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội (1997-2009);

- Bảo vệ luận văn Thạc sĩ Luật học, Đại học Quốc gia Hà Nội (1998);

- Giảng viên thỉnh giảng tại Khoa Quản lý xã hội, Triết học, Báo chí Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội (1998-2000);

- Giảng viên thỉnh giảng môn Luật tố tụng hành chính, Học viện Tư pháp  (2000-2002);

- Lấy bằng Thạc sĩ Luật học, trường Đại học Tự do Bruxelles (Universitaire Libre de Bruxelles), Belgium (2002); 

- Tập huấn viên, Quản lý và giám sát chương trình tại Văn phòng Thực hành luật (CLE), Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội (2008-2011);

- Nghiên cứu viên Trung tâm nghiên cứu Quyền con người (CRIGHTS), Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội (2008-2012);

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ Luật học (2009);

- Phong học hàm Phó Giáo sư chuyên ngành Luật (2013).