Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Anh


Các đề tài nghiên cứu

 1. Một số vấn đề về cải cách thủ tục hành chính. Đề tài cấp Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội. Nguyễn Hoàng Anh (Chủ trì).

2. Nhân quyền trong Luật Hành chính Việt Nam và thế giới. Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội. Nguyễn Hoàng Anh (Chủ trì).