Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Anh


Các bài báo nghiên cứu

1. Cải cách hệ thống quan lại địa phương dưới thời Lê Thánh Tông. Nguyễn Hoàng Anh. Tạp chí Tổ chức nhà nước, số 2, 2-1998.

2. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của công chức nhà nước trong thi hành công vụ. Nguyễn Hoàng Anh. Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, số 9, 2001.

3. Xu hướng cận hóa giữa hai hệ thống công vụ trên thế giới. Nguyễn Hoàng Anh. Tạp chí Quản lý nhà nước (Học viện Hành chính Quốc gia), số 10, 2001.

4. Văn bản pháp luật không rõ dẫn đến vi phạm quyền làm chủ của công dân. Nguyễn Hoàng Anh. Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, số (Bộ Tư pháp), số 3 (20) 2002.

5. Dịch vụ công và một số mô hình trung tâm dịch vụ hành chính công hiện nay. Nguyễn Hoàng Anh. Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, số (Bộ Tư pháp) số 9, 2002.

6. Trưởng thôn và vai trò tự quản ở cộng đồng dân cư cơ sở. Nguyễn Hoàng Anh. Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, Đặc san số 3, 8-2002.

7. Mối quan hệ giữa chính quyền địa phương và trung ương. Nguyễn Hoàng Anh. In trong: Kỷ yếu Hội thảo “Góp phần sửa đổi Dự án Luật Tổ chức HDND và UBND”, 8-2002.

8. Tổ chức và hoạt động của HDND cấp xã trong giai đoạn hiện nay. Nguyễn Hoàng Anh. Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, số 5(134), 2003.

9. Trẻ em nhập cư và khả năng tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục, xã hội. Nguyễn Hoàng Anh. Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, số 9(150), 2004.

10. Những yếu tố chi phối sự ổn định của Chính phủ trong chính thể đại nghị. Nguyễn Hoàng Anh. Tạp chí Nhà nước và Pháp luật (Viện Nghiên cứu Nhà nước và pháp luật), số 12(200), 2004.

11. Những căn cứ để đánh giá tính hợp pháp của quyết định hành chính trong xét xử ở Cộng hòa Pháp và Vương quốc Bỉ. Nguyễn Hoàng Anh. Tạp chí Tòa án nhân dân, số 3, 2-2005.

12. Sự tham gia giám sát của người dân vào các chương trình, dự án đầu tư tại địa phương. Nguyễn Hoàng Anh. Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, số 8(161), 2005.

13. Soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với thực tiễn. Nguyễn Hoàng Anh. Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 11(63), 2005.

14. Một số suy nghĩ về hoạt động của các Trung tâm trợ giúp pháp lý hiện nay. Nguyễn Hoàng Anh. Tạp chí Dân chủ và Pháp luật (Bộ Tư pháp), số 11 (164), 2005.

15. Hoạt động xét xử hành chính ở nước ta. Nguyễn Hoàng Anh. Tạp chí Nghiên cứu lập pháp (Văn phòng Quốc hội), 1-2006.

16. Xác định lỗi của công chức trong bồi thường thiệt hại. Nguyễn Hoàng Anh. Tạp chí Tổ chức Nhà nước, số 2(69), 2006.

17. Xã hội hóa hoạt động công chứng: từ ý tưởng đến hiện thực. Nguyễn Hoàng Anh. Nghiên cứu lập pháp (Văn phòng Quốc hội), số 16(84), 2006.

18. La repartition des competences entre pouvoir central et pouvoir local au Vietnam - Approche critique et propositions (Phân cấp giữa trung ương và địa phương ở Việt Nam – bình luận và kiến nghị). Nguyen Hoang Anh. Administration and Public Management Review; Academie of Economic Studies from Bucharest, Romania, 7-2006.

19. Quy định xử lý vi phạm hành chính phải phù hợp với thực tiễn và có tính khả thi. Nguyễn Hoàng Anh. Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 1(91), 2007.

20. Sự im lặng của cơ quan hành chính và quyền khiếu kiện của công dân. Đồng tác giả. Tạp chí Nghiên cứu lập pháp (Văn phòng Quốc hội), số 30 (112), 2007.

Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối