Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Công Giao


Quá trình giảng dạy và đào tạo
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn Cao học: 6 luận văn Thạc sĩ (Thông tin chưa đầy đủ).

1. Nguyễn Sơn Đông, Khoa Luật -Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013.

2. Đỗ Thu Huyền, Khoa Luật -Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013.

3. Nguyễn Thu Ngọc, Khoa Luật -Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013.

4. Lê Thị Thùy Hương, Khoa Luật -Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013.

5. Nguyễn Mạnh Tường, Khoa Luật -Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013.

6. Đặng Thị Hải Yến, Khoa Luật -Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014.

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh: 2 luận án Tiến sĩ

1. Mai Văn Duẩn, "Hoàn thiện pháp luật về bảo vệ người tố cáo ở Việt Nam hiện nay", Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010-2013.

2. Đỗ Thu Huyền, "Pháp luật về thu hồi, xử lý tài sản tham nhũng ở Việt Nam", Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014-2017.