Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Công Giao


Các đề tài nghiên cứu

1. Tài phán Hiến pháp của các nước ASEAN và những bài học kinh nghiệm cho việc xây dựng cơ chế tài phán Hiến pháp ở Việt Nam. Đề tài cấp Bộ, 2012. Vũ Công Giao (Chủ nhiệm).