Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Công Giao


Các bài báo nghiên cứu

 
1. Châu Á với chiến lược truyền thông của Mỹ hiện nay. Vũ Công Giao. Tạp chí Nghiên cứu Lý luận, số 3, 1997.

2. Để khắc phục vi phạm thời hạn tạm giữ, tạm giam. Vũ Công Giao. Tạp chí Kiểm sát, số 8, 1997.

3.  “Quốc triều hình luật” và vấn đề chống tham nhũng ngày xưa. Vũ Công Giao. Tạp chí Kiểm sát, số 9, 1997.

4. Đài Châu Á tự do – những toan tính của Mỹ dưới chiêu bài dân chủ, nhân quyền. Vũ Công Giao. Tạp chí Nghiên cứu Lý luận, số 9, 1997.

5. Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền – một văn kiện có tính chất bước ngoặt trong lịch sử nhân quyền quốc tế. Đồng tác giả. Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 2(130), 1999.

6. Vấn đề nhân quyền và đảm bảo nhân quyền trong hệ thống Liên Hợp Quốc. Vũ Công Giao. Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế, số 4 (30), 1999.

7. Về chính sách ngoại giao nhân quyền của Mỹ. Vũ Công Giao. Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế, số 2 (33), 2000.

8. Ý nghĩa và những nội dung cơ bản của Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ. Vũ Công Giao. Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 3(143), 2000.

9. Tự do tín ngưỡng, tôn giáo hay lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Vũ Công Giao. Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế, số 4 (41), 2001.

10. Nhân quyền ở Việt Nam: Truyền thống và hiện đại. Vũ Công Giao. Tạp chí Lý luận Chính trị, số 12, 2001.

11. Những giá trị nhân quyền châu Á hay những mưu đồ và thái độ đạo đức giả của phương Tây trong lĩnh vực nhân quyền?. Vũ Công Giao. Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế, số 2 (45), 2002.

12. Một số vấn đề xung quanh nhận thức về khái niệm “người thiểu số” và “quyền của người thiểu số” trong luật quốc tế. Vũ Công Giao. Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 8(172), 2002.

13. Dân chủ, nhân quyền Mỹ: Quá khứ và hiện tại. Vũ Công Giao. Tạp chí Cộng sản, số 645, 2002.

14. Xóa đói nghèo – một điều kiện bảo đảm quyền con người. Vũ Công Giao. Tạp chí Cộng sản, số 652, 2002.

15. The Universality of Human Rights and Cultural Diversity. Vu Cong Giao. International Symposion on Oriental Culture and Human Rights Development, Beijing, China, 29-31 October, 2002.

16. Luật quốc tế và vấn đề chống khủng bố. Vũ Công Giao. Tạp chí Lý luận Chính trị, số 5, 2003.

17. Tính đa dạng về văn hóa và phổ biến của nhân quyền. Vũ Công Giao. Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế, số 5 (54), 2003.

18. Đảm bảo công lý và quyền công dân trong hoạt động tư pháp ở Trung Quốc. Vũ Công Giao. Đặc san Nghề luật, số 6, 2003.

19. Quyền trẻ em: Mối quan tâm của toàn nhân loại. Vũ Công Giao. Tạp chí Cộng sản, số 670, 2003.

20. Luật quốc tế và vấn đề quyền bình đẳng của phụ nữ. Vũ Công Giao. Tạp chí Cộng sản, số 671, 2003.

Trang 1 trong 3Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  Tiếp   Cuối