Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Võ Minh Kha


Sách đã xuất bản

1.  Nông hóa học (Giáo trình). Đồng tác giả. H- Nông thôn, 1964; 1968.

2. Sổ tay phân bón. H- Nông thôn, 1967.

3. Bèo hoa dâu. Võ Minh Kha, Trần Quang Thuyết. H- Nông thôn, 1970.

4. Nguyên tố vi lượng trong trồng trọt. Đồng tác giả. 1977.

5. Nông hóa học (Giáo trình). Đồng tác giả. H- Khoa học và Kỹ thuật, 1978.

6. Nông hóa (Giáo trình thực tập). Võ Minh Kha (Chủ biên). H- Nông nghiệp, 1978.

7. Hóa học trong nông nghiệp. Đồng tác giả. H- Khoa học và Kỹ thuật, 1982.

8.  Hướng dẫn thực hành sử dụng phân bón. Võ Minh Kha. H- Nông nghiệp, 1996.

9. Phân bón và cây trồng (Giáo trình dạy cao học). Võ Minh Kha. H- Nông nghiệp, 1998.

10. Sử dụng phân bón phối hợp cân đối. Võ Minh Kha. NXB Nghệ An, 2003.

close

Thông báo