Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Võ Minh Kha


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ
Đề tài: Cơ sở khoa học của kỹ thuật bón phân cho bèo dâu

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chuyên ngành khoa học: Nông nghiệp

Người hướng dẫn: GS Lê Văn Căn, PGS Lê Văn Liêm

Năm bảo vệ: 1979

Đơn vị bảo vệ: Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam).

 

close

Thông báo