Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Võ Minh Kha


Các bài báo nghiên cứu

1.  Đặc điểm dinh dưỡng lân của bèo hoa dâu và phương pháp bón lân cho bèo hoa dâu. Võ Minh Kha. In trong: Tuyển tập công trình nghiên cứu khoa học, Học viện Nông lâm, 1963.

2.  Sự hấp thu và giữ chặt lân trong đất lúa ngập nước. Võ Minh Kha. Kỷ yếu Khoa học trường Đại học Nông nghiệp, Hà Nội, 1964.

3. Nhận xét về khả năng thả bèo dâu ở đất dầm. Võ Minh Kha. Tạp chí Khoa học kỹ thuật nông nghiệp, số 25, 1964.

4. Đặc điểm dinh dưỡng lân và kỹ thuật bón lân cho bèo dâu. Võ Minh Kha. Tạp chí Khoa học kỹ thuật nông nghiệp, số 4, 1965.

5. Phối hợp phân hữu cơ và vô cơ đối với lúa. Võ Minh Kha. Tổng kết Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp công nghiệp thực phẩm, 1968.

6. Một số kết quả nghiên cứu về cây phân xanh từ năm 1959-1967. Võ Minh Kha. Tập san Nghiên cứu đất phân, 1970.

7. Kỹ thuật cấy gối điều thanh trong lúa chiêm và lúa xuân. Võ Minh Kha. Tạp chí Khoa học kỹ thuật nông nghiệp, số 91, tháng 1-1970.

8. Hiệu lực của apatit với bèo dâu. Võ Minh Kha. Tạp chí Khoa học kỹ thuật nông nghiệp, 1971.

9. Một số khâu có thể cải tiến trong kỹ thuật làm bèo. Võ Minh Kha. Tạp chí Khoa học kỹ thuật nông nghiệp, số 138, 1973.

10. Hiệu quả bón phối hợp phân hữu cơ và vô cơ trong ruộng lúa. Võ Minh Kha. Tạp chí Khoa học kỹ thuật nông nghiệp, 1973.

11. Vi sinh vật phân giải lân ở hệ rễ một số cây phân xanh. Võ Minh Kha. In trong: Nghiên cứu đất phân, tập 4. H- Khoa học và kỹ thuật, 1974.

12. Magiê đối với năng suất và phẩm chất dâu. Võ Minh Kha. Tạp chí Khoa học kỹ thuật nông nghiệp, số 144, tháng 6-1974.

13. Bước đầu khảo nghiệm sản xuất bèo dâu theo hướng thâm canh làm phân bón và thức ăn gia súc. Võ Minh Kha. Báo cáo chuyên đề của chương trình Nghiên cứu khoa học kỹ thuật để tổ chức lại sản xuất trên địa bàn huyện, Bộ đại học và Trung học chuyên nghiệp, tháng 10-1977.

14. Sự di chuyển các chất trong đất ngập nước khi bón phân hữu cơ. Võ Minh Kha. Tuyển tập khoa học. H- Nông thôn, 1978.

15. Ảnh hưởng của lượng sắt trong đất đến tác hại của H­2S sản sinh ra khi vùi cây phân xanh. Võ Minh Kha. Công trình nghiên cứu khoa học, trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội, 1979.

16. Tỷ lệ đạm trong cây bèo dâu. Võ Minh Kha. Tạp chí Khoa học kỹ thuật nông nghiệp, 1979.

17. Bảo vệ và nâng cao độ màu mỡ đất phù sa sông Hồng. Võ Minh Kha. Tuyển tập công trình nghiên cứu khoa học, Đại học Nông nghiệp I Hà Nội, 1980.

18. Mối liên quan giữa hàm lượng sắt trong đất và độc hại gây ra với cây lúa khi vùi phân xanh. Võ Minh Kha. H- Nông nghiệp, 1981.

19.  Kinh nghiệm 45 năm sử dụng phân bón ở Việt Nam sắp tới chúng ta nên làm gì. H- Nông nghiệp, 1981.

20.  Nghiên cứu hệ số sử dụng quang năng của bèo trên đồng ruộng. Võ Minh Kha. Tạp chí Khoa học kỹ thuật nông nghiệp, số 244, 1982.

my wife cheated now what do i do want wife to cheat my wife cheated now what do i do
cheat boyfriend open cheat on your boyfriend
Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối    
close

Thông báo