Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Huy Bằng


Các bài báo nghiên cứu

1. Phân bố lại chùm tia lasser bằng giao thoa kế Mach-Zehnder phi tuyến. Vũ Ngọc Sáu, Nguyễn Huy Bằng. Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự, số 1, 2002.

2. New observation and analysis of the E(4)1S+ state in NaLi. Co-author. Journal Molecular Spectroscopy, 233, 2005.

3. Investigation of a highly excited electronic 1P state of NaLi molecule. Co-author. Optica Applicata, 36, No 4, 2006.

4. An improvement on wave functions and potential energy curve for diatomic molecular states by the inverse perturbation approach. Dinh Xuan Khoa, Vu Ngoc Sau, Nguyen Huy Bang, W. Jastrzebski, P. Kowalczyk. Comm. in Ph‎ys., Vol 16, 2006.

5. First observation of the 31P and 41P states of NaLi molecule. Co-author. Chemical Physics Letters, 440, 2007.

6. Spectroscopy of mixed alkali dimers by the polarisation labelling technique: application to NaLi and NaRb molecules. Co-author. Optical Materials, 31, 2009.

7. Polarization labeling spectroscopy of highly excited NaLi states. Nguyen Huy Bang, A. Grochola, W. Jastrzebski, P. Kowalczyk. Journal Chemical Physics, 130, 2009.

8. Five-level Model For Cascade Scheme of EIT In Cold 85Rb Atoms. Dinh Xuan Khoa, Cao Long Van, Vu Ngoc Sau, Nguyen Huy Bang. The 34th National Conference on Theoretical Physics, Quang Binh, August 2009 (Oral).

9. Accurate Potential Energy Curve for The 31П State of NaLi Molecule. Nguyen Huy Bang, Dinh Xuan Khoa, Le Canh Trung, Tran Manh Cuong. The 34th National Conference on Theoretical Physics, Quang Binh, August 2009 (Poster).

10. Optical Soliton Propagation in Single Mode Optical Fibers in The Presence of Stimulated Raman Scattering. Thai Thi Minh Nguyet, Vu Ngọc Sau, Nguyen Huy Bang. The 34th National Conference on Theoretical Physics, Quang Binh, August 2009 (Poster).

11. Điều khiển sự hấp thụ và tán sắc của hệ nguyên tử 87Rb bằng kích thích kết hợp. Lê Cảnh Trung, Đinh Thị Phương, Đinh Xuân Khoa, Nguyễn Huy Bằng. Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự, số 3, 10-2009.

12. Calculation of vibrational intensity distribution for the 41Π←11Σ+ band system of NaLi. Nguyen Tien Dung, Dinh Xuan Khoa, Le Canh Trung, Nguyen Huy Bang. Computational Methods in Science and Technology, Special Issue 2, 2010.

13. Magneto-Optical trap: Fundamentals and Realization. K. Kowalski, Cao Long Van, Dinh Xuan Khoa, M. Głódź, Nguyen Huy Bang, J. Szonert. Computational Methods in Science and Technology, Special Issue 2, 2010.

14. Electromagnetically Induced Transparency. K. Kowalski, Cao Long Van, Dinh Xuan Khoa, M. Głódź, Nguyen Huy Bang, J.Szonert. Computational Methods in Science and Technology, Special Issue 2, 2010.

15. Optical solitons in presence of higher-order effects. Bui Dinh Thuan, Cao Long Van, Nguyen Huy Bang, Vu Ngoc Sau. Photonics Letters of Poland, Vol 2 (2), 2010.

16. Intensity distribution of the 31Π←11Σ+ band system of NaLi. Vu Ngoc Sau, Dinh Xuan Khoa, Nguyen Huy Bang. Communications in Physics, Vol 20, No 2, 2010.

17. Nghiên cứu sự điều khiển hấp thụ và tán sắc trong hệ nguyên tử ba mức được kích thích kết hợp bởi trường laser. Phạm Văn Trọng, Lê Văn Đoài, Lê Cảnh Trung, Nguyễn Công Kỳ, Đinh Xuân Khoa, Nguyễn Huy Bằng. Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự, số 10, 2010.

18. Phân bố cường độ phổ dao động trong dịch chuyển điện tử 41Π ←11Σ+ của phân tử NaLi. Nguyễn Tiến Dũng, Phạm Văn Trọng, Lê Cảnh Trung, Phạm, Quốc Lịnh, Nguyễn Văn Thịnh, Đinh Xuân Khoa, Đoàn Hoài Sơn, Nguyễn Huy Bằng. Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự, số 10, 2010.

19. V-type polarization labelling spectroscopy for alkali-metal diatomic molecules. Application to NaLi. Le Canh Trung, Pham Van Trong, Nguyen Cong Ky, Tran Dinh Hung, Dinh Xuan Khoa, Vu Ngoc Sau, Nguyen Huy Bang. Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự, số 10, 2010.

20. Construction of potential energy curves for diatomic molecules by the inverted perturbation approach. Application to the 41P state of NaLi. Dinh Xuan Khoa, Nguyen Tien Dung, Pham Van Trong, Nguyen Huy Bang. The 35th National Conference on Theoretical Physics, Sai Gon, August 2010 (Oral).

clinic of abortion go scraping of the uterus
so your wife cheated guitar-frets.com my wife cheated now what do i do
Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối