Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Yên


Sách đã xuất bản

1. Lễ hội Nàng Hai của người Tày Cao Bằng. Nguyễn Thị Yên. H- Văn hóa thông tin, 2003.

2. Văn hóa làng nghề của người Nùng. Đồng tác giả. H- Văn hóa dân tộc, 2005.

3. Then Tày. Nguyễn Thị Yên. H- Khoa học Xã hội, 2006.

4. Lễ cấp sắc Pụt Nùng. Đồng tác giả. H- Văn hóa dân tộc, 2006.

5. Lời hát nghi lễ qua sách Nôm Tày ở vùng hồ Ba Bể. Nguyễn Thị Yên (Chủ biên và Đồng tác giả). H- Văn hóa dân tộc, 2007.

6. Ca dao tục ngữ vùng hồ Ba Bể. Đồng tác giả. H- Văn hóa dân tộc, 2007 .

7. Quyển Đẳm. Nguyễn Thị Yên (Chủ biên và Đồng tác giả). H- Văn hóa dân tộc, 2008.

8. Tổng tập văn học dân gian các DTTS Việt Nam. Tập 14: Truyện cổ tích loài vật và Truyện cổ tích sinh hoạt. Nguyễn Thị Yên (Chủ biên). H- Khoa học Xã hội, 2008.

9. Tổng tập văn học dân gian các DTTS Việt Nam. Tập 15:Truyện cổ tích thần kỳ. Nguyễn Thị Yên (Chủ biên). H- Khoa học Xã hội, 2008.

10. Then chúc thọ của người Tày. Đồng tác giả. H- Văn hóa dân tộc, 2009.

11. Đời sống tín ngưỡng của người Tày ven biên giới Hạ Lang, Cao Bằng. Nguyễn Thị Yên.  H- Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010.

12. Văn hóa truyền thống của người Nùng An. Đồng tác giả. H- Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010.