Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Yên


Các đề tài nghiên cứu

1. Then cấp sắc của người Tày huyện Quảng Uyên tỉnh Cao Bằng. Đề tài cấp Viện, 2000. Nguyễn Thị Yên (Chủ nhiệm).

2. Hiện trạng và vai trò của các hình thức sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng trong đời sống của người Tày, Nùng các tỉnh miền núi Đông Bắc Việt Nam. Đề tài cấp Bộ, 2007. Nguyễn Thị Yên (Chủ nhiệm).

3. Đời sống sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của người Tày ven biên giới Việt - Trung (qua khảo sát ở khu vực biên giới Hạ Lang, Cao Bằng). Đề tài tương đương cấp trường Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009. Nguyễn Thị Yên (Chủ nhiệm).

4. Những xu hướng biến đổi văn hóa ở miền núi Việt Nam thập niên đầu thế kỷ XXI. Đề tài cấp Bộ, 2010. Nguyễn Thị Yên (Đồng chủ nhiệm).

5. Biến đổi đời sống tôn giáo tín ngưỡng của một số tộc người ở nông thôn miền núi Tây Bắc Việt Nam hiện nay. Đề tài cấp ngang Bộ, 2013. Nguyễn Thị Yên (Chủ nhiệm).

6. Sự hình thành và biến đổi tín ngưỡng thờ mẫu của người Việt. Đề tài cấp Cơ sở, 2013. Nguyễn Thị Yên (Chủ nhiệm).

7. Những vấn đề cơ bản của văn hóa nhằm phát triển bền vững vùng Tây Bắc. Đề tài cấp Bộ. Nguyễn Thị Yên (Tham gia).

8. Giáo trình Văn hóa các tộc người thiểu số Việt Nam. Đề tài cấp Học viện Khoa học xã hội, 2014. Nguyễn Thị Yên (Chủ nhiệm).