Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bình Yên


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1955

Sinh tại Hải Dương.

 1981

Tốt nghiệp chuyên ngành Trắc địa cao cấp - Công trình, trường Đại học Mỏ - Địa chất.

 Từ 1981

- Giảng viên trường Đại học Mỏ - Địa chất;

- Văn bằng 2 đại học chuyên ngành Mác - Lênin, trường Nguyễn Ái Quốc V (1984);

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ Triết học (1999);

- Trưởng phòng Công tác chính trị (1999-2003);

- Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học tại trường Đại học Quản lý kinh tế và Công nghệ, Viện Triết học - Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền (từ 2000);

- Giảng viên chính, trường Đại học Mỏ - Địa chất (từ 2002);

- Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, trường Đại học Mỏ - Địa chất (2003-2005);

- Trưởng phòng Công tác Chính trị - Sinh viên, trường Đại học Mỏ - Địa chất (2005-2007);

- Phong học hàm Phó Giáo sư Triết học (2007);

- Trưởng Khoa Lý luận Chính trị, trường Đại học Mỏ - Địa chất (2007-2015);

- Trưởng bộ môn Nguyên lý Chủ nghĩa Mác – Lênin, trường Đại học Mỏ - Địa chất (2008-2013);

- Trưởng bộ môn Pháp luật, trường Đại học Mỏ - Địa chất (2014-2019).


so your wife cheated married and wanting to cheat my wife cheated now what do i do
dating for married go married men who cheat