Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bình Yên


Các đề tài nghiên cứu

* Tham gia 7 Đề tài cấp Bộ; Chủ nhiệm 3 Đề tài cấp Cơ sở (từ 1996-2006) (Thông tin, thống kê chưa đầy đủ).

1. Vận dụng học thuyết hình thái kinh tế - xã hội vào nhận thức con đường phát triển lịch sử - tự nhiên của Việt Nam. Đề tài cấp Bộ, 2003. Nguyễn Bình Yên (Chủ nhiệm).

2. Cơ sở lý luận và thực tiễn của phát triển con người Việt Nam. Đề tài cấp Nhà nước, 2006. Nguyễn Bình Yên (Tham gia).

3. Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ và vận dụng vào việc đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ quản lý các trường Đại học, Cao đẳng trong giai đoạn hiện nay. Đề tài cấp Bộ, 2006. Nguyễn Bình Yên (Chủ nhiệm).

4. Nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý, giáo dục sinh viên phù hợp với đào tạo theo tín chỉ học phần trong trường Đại học Mỏ - Địa chất. 2007-2008. Nguyễn Bình Yên (Chủ nhiệm).