Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bình Yên


Các bài báo nghiên cứu

1. Thử tìm mối quan hệ giữa tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và tư tưởng đạo đức Nho giáo. Tạp chí Nghiên cứu Lý luận, số 5, 1996.

2. Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng đạo đức người công an cách mạng. Tạp chí Trật tự an toàn xã hội, số 10, 1996.

3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng phụ nữ, vận dụng vào việc đấu tranh khắc phục tập quán “trọng nam khinh nữ” hiện nay. Hội nghị khoa học trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 13, 1997.

4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của đạo đức phong kiến trong cán bộ. Tạp chí Nghiên cứu lý luận, số 5, 1997.

5. Người xưa quan niệm như thế nào về đội ngũ những người cầm quyền. Tạp chí Báo chí Tuyên truyền, số 6, 1997.

6. Một số suy nghĩ về đặc trưng cơ bản của ý thức hệ phong kiến Việt Nam. Tạp chí Thông tin khoa học xã hội, số 7, 1997.

7. Vấn đề duy trì và cải biến phong tục tập quán. Tạp chí Tư tưởng văn hóa, số 12, 1997.

8. Truyền thống tôn trọng phụ nữ hay tập quán “Trọng nam khinh nữ”. Tạp chí Khoa học về phụ nữ, số 1, 1998.

9. Cải tạo phong tục tập quán trong giai đoạn hiện nay – Một số vấn đề đặt ra. Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội, số 2, 1998.

10. Mấy suy nghĩ về vấn đề khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của đạo đức phong kiến trong đội ngũ cán bộ quản lý ở nước ta. Tạp chí Triết học, số 3, 1998.

11. “Nguyên lý mẹ” – Truyền thống tôn trọng phụ nữ hay “Trọng nam khinh nữ”. Tạp chí Lao động và Xã hội, số 3, 1998.

12. Nhận thức mối quan hệ giữa chức năng lãnh đạo và quản lý của người cán bộ. Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội, số 3, 1998.

13. Nhận diện và khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của tàn dư tư tưởng phong kiến trong cán bộ đảng viên. Tạp chí Xây dựng Đảng, số 4, 1998.

14. Các yếu tố cấu thành Đảng Cộng sản Việt Nam và vấn đề củng cố, nâng cao bản chất giai cấp công nhân, năng lực lãnh đạo của Đảng hiện nay.  Hội nghị khoa học trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 12; In trong: Tuyển tập các công trình khoa học, trường Đại học Mỏ - Địa chất, tập 27, 6-1998.

15. Quá trình lịch sử - tự nhiên của Việt Nam dưới ánh sáng của học thuyết hình thái kinh tế - xã hội. Hội nghị khoa học, trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 13, quyển 6, 11-1998.

16. Tư tưởng chính trị Việt Nam truyền thống qua tác phẩm Đại Việt sử ký toàn thư. Tạp chí Thông tin Chính trị học, số 2, 1999.

17. Một số kinh nghiệm chỉ đạo phong trào nghiên cứu khoa học sinh viên ở trường Đại học Mỏ - Địa chất. Tạp chí Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp, số 9, 2000.

18. Tiếp thu và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đánh giá, bố trí sử dụng cán bộ. Tạp chí Xây dựng Đảng, số 10, 2000.

19. Nghiên cứu, xây dựng bảng thang giá trị làm cơ sở cho việc đánh giá, xếp loại đạo đức sinh viên và vận dụng vào công tác quản lý sinh viên ở trường Đại học Mỏ - Địa chất hiện nay. In trong: Tuyển tập các công trình khoa học trường Đại học Mỏ - Địa chất, số 31, 9-2000.

20. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đánh giá, bố trí sử dụng cán bộ. Hội nghị khoa học trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 14, quyển 7, 11-2000.

dating for married go married men who cheat
Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối