Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Võ Sĩ Tuấn


Sách đã xuất bản

1. Tuyển tập nghiên cứu biển. Tập 7. Đồng tác giả. H- Khoa học và kỹ thuật, 1996.

2. Tuyển tập báo cáo khoa học hội nghị sinh học biển toàn quốc lần thứ nhất. Đồng tác giả. H- Khoa học và kỹ thuật, 1997.

3. Môi trường biển (Giáo trình). Đồng tác giả. Cục Môi trường, 1998.

4. Rạn san hô ở Côn Đảo. Võ Sĩ Tuấn (Biên soạn). H- Lao động, 2000.

5. Tuyển tập báo cáo khoa học hội thảo động vật thân mềm toàn quốc lần thứ nhất. Đồng tác giả. H- Nông nghiệp, 2001.

6. Hướng dẫn nghiên cứu và giám sát đa dạng sinh học. Đồng tác giả. H- Giao thông, 2003.

7. Biển Đông (Sách Chuyên khảo của Chương trình Điều tra nghiên cứu biển, KHCN-06). Tập 4 (Sinh vật và Sinh thái biển). Đồng tác giả. H- Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003.

8. Hệ sinh thái rạn san hô biển Việt Nam. Võ Sĩ Tuấn (Chủ biên). NXB Khoa học và Kỹ thuật (Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh), 2005.

9. Giám sát rạn san hô Việt Nam: 1994 - 2007 (Monitoring of coral reefs in coastal waters of Viet Nam: 1994 – 2007). Đồng tác giả. H- Nông nghiệp, 2008.

10. Kỷ yếu hội nghị quốc tế Biển Đông 2012. Kỷ niệm 90 năm hoạt động hải dương học trên vùng biển Việt Nam và lân cận, Nha Trang, 9-2012. Đồng tác giả. H- Khoa học Tự nhiên và công nghệ, tập 1, 2014.

so your wife cheated go my wife cheated now what do i do
dating for married go married men who cheat
close

Thông báo