Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Võ Sĩ Tuấn


Các bài báo nghiên cứu


1. Dẫn liệu bước đầu về thành phần loài san hô cứng ở quần đảo Trường Sa. Nguyễn Huy Yết, Võ Sĩ Tuấn, Lăng Văn Kẻng. Tạp chí Sinh học, số 3, 1989.

2. Nghiên cứu rạn san hô vịnh Nha Trang và Văn Phong – Bến Gỏi. Võ Sĩ Tuấn, Đào Tấn Hổ. In trong: Tuyển tập nghiên cứu Biển, tập 3, 1990.

3. Một số kết quả nghiên cứu nguồn lợi Điệp quạt (Chlamys nobilis) ở vùng biển Thuận Hải. Võ Sĩ Tuấn, Nguyễn Hữu Phụng. In trong: Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học toàn quốc về Biển lần thứ III, Hà Nội, 1991.

4. Preliminary studies on the Porites corals in the different waters of Vietnam. Vo Si Tuan. Proceeding of 2nd WESTP Symposium, Penang, 1991.

5. Nghiên cứu cấu trúc và hiện trạng rạn san hô vùng biển Côn Đảo. Võ Sĩ Tuấn. Tạp chí Sinh học, số 10, 1991.

6. Một số kết quả nghiên cứu về hiện tượng suy thoái của các rạn san hô biển ven bờ Nam Việt Nam. Võ Sĩ Tuấn. In trong: Tuyển tập Hội thảo quốc gia về nghiên cứu và quản lí vùng ven biển, Hà Nội, 1992.

7. Sử dụng hợp lí và bảo vệ nguồn lợi rạn san hô vùng biển Khánh Hòa. Võ Sĩ Tuấn. Tạp chí Thủy sản, tập 6, 1993.

8. Một số kết quả nghiên cứu về sinh học sinh sản của Điệp quạt Chlamys nobilis (Reeve) ở Bình Thuận. Võ Sĩ Tuấn. In trong: Tuyển tập nghiên cứu Biển, tập 5, 1994. 

9. Vài nét về nguồn lợi đặc sản tỉnh Kiên Giang. Võ Sĩ Tuấn. Tạp chí Thủy sản, số 1, 1995.

10. Hiện trạng khai thác nguồn lợi Điệp Chlamys nobilis (Reeve) ở Bình Thuận. Võ Sĩ Tuấn. Tạp chí Thủy sản, số 4, 1995.

11. Coral reef and reef building corals of Vietnam. Co-author. Collection of Marine Research Works, No 6, 1995.

12. Thành phần loài san hô cứng ở các vùng biển ven bờ Nam Việt Nam. Võ Sĩ Tuấn, Phan Kim Hoàng. In trong: Tuyển tập Nghiên cứu Biển, tập 7, 1996.

13. Environmental parameters suggested for monitoring of marine life in the waters of South Vietnam. Pham Van Thom, Vo Si Tuan. Proc. of Conf. on ASEAN Marine Environment Management: Quality Criteria and Monitoring of Aquatic Life and Human Health Protection, Penang, Malaysia, Vol 8, 1996.

14. Problems with the conservation of coastal fishery and coral reef in Vietnam. Vo Si Tuan, Truong Si Ky. Proc. of 1st Int. Symp. on Marine Conservation. Hong Kong, 1997.

15. Coral reef of Vietnam: Recruitment limitation and physical forcing. Vo Si Tuan, G. Hodgson. Proc. of 8th Coral Reef Symposium, Panama, 1997.

16. Vân vỏ – một chỉ tiêu để nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng của Sò lông Anadara antiquata ở vùng biển Bình Thuận. Võ Sĩ Tuấn, Hứa Thái Tuyến. In trong: Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị Sinh học Biển toàn quốc lần thứ nhất. H- Khoa học và Kỹ thuật, 1997.

17. Các đặc trưng hóa môi trường và mối liên quan khả năng giữa chúng với sự suy thoái của các rạn san hô trong vịnh Nha Trang. Phạm Văn Thơm, Võ Sĩ Tuấn. In trong: Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị Sinh học Biển toàn quốc lần thứ nhất. H- Khoa học và Kỹ thuật, 1997.

18. Góp phần nghiên cứu sự biến động của nguồn lợi Điệp Chlamys nobilis (Reeve) ở tỉnh Bình Thuận. Võ Sĩ Tuấn. Tạp chí Sinh học, số 3, 1997.

19. Thiết lập các khu bảo tồn biển ở Việt Nam. Võ Sĩ Tuấn. Tạp chí Thủy sản, số 6, 1997

20. The hermatipic scleractinia of South Vietnam. Vo Si Tuan. Proc. of Third Int. Conf. on Marine Biology of Hong Kong and South China Sea, Hong Kong, 28 Oct.- 3 Nov. 1996. Hong Kong University Press, 1998.

my wife cheated now what do i do cheat on your spouse my wife cheated now what do i do
Trang 1 trong 3Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  Tiếp   Cuối    
close

Thông báo