Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Võ Lê Phú


Quá trình giảng dạy và đào tạo
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn Cao học:

1. Nguyễn Thị Mai, "Biến đổi khí hậu và những tác động đến tài nguyên nước. Xây dựng các giải pháp thích ứng".

2. Nguyễn Quỳnh Ánh Tuyết, "Xây dựng qui chế về quản lý bùn thải từ các trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trung trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh".

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh:

 

so your wife cheated go my wife cheated now what do i do