Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Võ Lê Phú


Các bài báo nghiên cứu

1. Quản lý nước mưa chảy tràn đô thị tại Việt Nam. Võ Lê Phú. Hội thảo Khoa học công nghệ thực phẩm và bảo vệ môi trường lần thứ 1, trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh, 14 đến 15-12-2000.

2. Giáo trình giảng dạy chuyên ngành môi trường trong các trường đại học Việt Nam. Võ Lê Phú. Kỷ yếu Hội thảo giáo trình, chương trình giảng dạy môi trường, thành phố Hồ Chí Minh, 23-10-2001.

3. Các giải pháp sản xuất sinh hoạt cho làng nghề sản xuất bún kết hợp chăn nuôi tại làng nghề Long Kiên, phường Long Toàn, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Võ Lê Phú, Nguyễn Thị Lê Liên. Kỷ yếu Hội nghị khoa học và công nghệ lần thứ 8, thành phố Hồ Chí Minh, 25 đến 26-4-2002.

4. Proposing and Developing a Sustainable Strategy for Urban Water Resource Management in Ho Chi Minh City, Vietnam. Vo Le Phu. Vietnam Summer Studies, Canberra, 2-2004.

5. An Overarching Approach to Urban Water Resource Management in Ho Chi Minh City, Vietnam. Vo. P, M. Williams. 3rd Asia Pacific Association of Hydrology & Water Resources (APHW) Conference on “Wise Water Resource Management Towards Sustainable Growth and Poverty Reduction, 16-18 October 2006, Bangkok, Thailand.

6. Urbanization and water management in Ho Chi Minh City, Vietnam - Issues, challenges and perspectives. Phu Le Vo. GeoJournal, 70 (1), 2007.