Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Vĩnh Khanh


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIỄN SỸ

Đề tài: Nghiên cứu chế tạo Polypropylene (PP) nano- -composite từ PP ionomer.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chuyên ngành khoa học: Công nghệ hóa học

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 2005

Đơn vị bảo vệ: Hàn Quốc.