Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Vĩnh Khanh


Các đề tài nghiên cứu

1. Nghiên cứu tổng hợp dầu nhờn sinh học từ dầu mè Jatropha Curcas L. 2007 - 2008. Nguyễn Vĩnh Khanh (Chủ nhiệm).

2. Nghiên cứu công nghệ sản xuất nhiên liệu rắn từ chất thải plastic và vỏ trấu. 2007 - 2008. Nguyễn Vĩnh Khanh (Chủ nhiệm).

3. Nghiên cứu tổng hợp xúc tác dehydroisomer hoá hỗn hợp n-butane/isobutene thành isobutylene. 2009 - 2010. Nguyễn Vĩnh Khanh (Chủ nhiệm).

4. Nghiên cứu tổng hợp chất hoạt động bề mặt non-ionic từ dầu thực vật. 2009 - 2010. Nguyễn Vĩnh Khanh (Chủ nhiệm).

5. Nghiên cứu công nghệ và hệ thống thiết bị sản xuất nhũ tương DO, năng suất 3m3/h. 2009 - 2011. Nguyễn Vĩnh Khanh (Tham gia).

6. Hệ thống thiết bị sản xuất hệ phân tán đồng đều /nhũ tương. 2010. Nguyễn Vĩnh Khanh (Chủ nhiệm).

7. Nhũ tương DO và phương pháp sản xuất. 2010. Nguyễn Vĩnh Khanh (Chủ nhiệm).

8. Nghiên cứu khả năng và tối ưu hoá quá trình phân tách i-butane từ LPG nhà máy chế biến khí Dinh Cố. 2011 - 2012. Nguyễn Vĩnh Khanh (Chủ nhiệm).

9. Nghiên cứu khả năng tổng hợp phụ gia hạ điểm đông từ dầu vỏ hạt điều. 2011 - 2012. Nguyễn Vĩnh Khanh (Tham gia).