Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Trương Hoàng


Sách đã xuất bản

* Sách đã được xuất bản (Thông tin, thống kê chưa đầy đủ).

1. Quản lý hệ thống thông tin trong Du lịch và Khách sạn. Phạm Trương Hoàng (Chủ biên). H- Thống kê, 1998.

2. Hoàn thiện xây dựng chiến lược công nghiệp. Đồng tác giả. H- Lý luận chính trị, 2005.

3. Các ngành công nghiệp chủ chốt và cơ hội kinh doanh khu vực các nước tiểu vùng sông Mê Kông. Đồng tác giả. NXB IDE-JETRO, 2009.

4. Chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam. Đồng tác giả. H- Thông tin và Truyền thông, 2010.

5. Công nghiệp hỗ trợ - Kinh nghiệm từ các nước và giải pháp cho Việt Nam. Đồng tác giả. H- Thông tin và Truyền thông, 2010.