Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Trương Hoàng


Các đề tài nghiên cứu

1. Đánh giá và hoàn thiện chính sách vĩ mô (thuế, tiền lương, đầu tư) trong kinh doanh du lịch và khách sạn tại Việt Nam. Đề tài cấp Bộ, 1997. Phạm Trương Hoàng (Tham gia).

2. Xây dựng chiến lược Marketing Tổng cục Du Lịch Việt Nam. Đề tài hợp tác giữa Tổng cục Du lịch Việt Nam và cơ quan hợp tác quốc tế Tây Ban Nha, 2008. Phạm Trương Hoàng (Tham gia).

3. Dự án hợp tác nghiên cứu giữa Đại học Kinh tế Quốc dân và viên nghiên cứu kinh tế, chính sách nâng cao năng lực giảng viên. Đề tài cấp Bộ Giáo dục Nhật Bản, 2009. Phạm Trương Hoàng (Tham gia).

4. Phát triển kỹ năng cho công nghiệp hóa ở Việt Nam: Thúc đẩy chuyển giao công nghiệp thông qua mối quan hệ hợp tác giữa cơ sở đào tạo nghề và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Đề tài nhánh thuộc đề tài cấp Bộ Giáo dục Nhật Bản, 2009. Phạm Trương Hoàng (Tham gia).

5. Nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch Tỉnh Bắc Giang. Đề tài cấp Bộ, 2009. Phạm Trương Hoàng (Chủ nhiệm).

6. Quy hoạch tổng thể phát triển bền vững du lịch Thành phố Huế đến năm 2015, tầm nhìn 2020. Đề tài hợp tác giữa Tổng cục Du lịch Việt Nam, UBND thành phố Huế và Cơ quan hợp tác quốc tế Tây Ban Nha, 2010. Phạm Trương Hoàng (Tham gia).