Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Trương Hoàng


Các bài báo nghiên cứu

* Các bài viết đã được công bố (Thông tin, thống kê chưa đầy đủ).

1. Sự tiến hóa của cấu trúc kinh doanh và cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam: Nghiên cứu ngành xe máy Việt Nam. Phạm Trương Hoàng. Economics and Development, Vol 16, 2004.

2. Supplier-Assembler Network Structure and Capability Emerging Vietnam’s Motorcycle Industry. Co-author. Proceedings CD of the 3rd Asian Network for Learning, Innovation, and Competence Building Systems Comference  (ASIALICS), Shanghai, China, 4-2006; Proceedings CD of 19th Annual Conference, The Association of Japanese Business Studies, 6-2006.

3. The Growth of Firms in Newly Emerging Economies under Globalization: A Study of the Vietnam's Motorcycle Industry. Co-author. The 13th Annual Conference of the Janpan Acadermy of International Busines, Beijing, China, 11-2006.

4. Tác động của các biến động kinh tế vĩ mô tới hoạt động kinh doanh du lịch và khách sạn. Phạm Trương Hoàng. Hội thảo Thách thức và khó khăn do biến động kinh tế vĩ mô, Đại học Kinh tế Quốc dân, 2008.

5. Kinh nghiệm du lịch sinh thái của Nhật Bản đối với Việt Nam. Phạm Trương Hoàng. Tạp chí Du lịch Việt Nam, số 6, 2008.

6. Industrial Human Resource Development in Vietnam in New Stage of Industrialization. Co-author. Proceeding of VDF symposium 2008 on Industrial Policy for Industrial of Vietnam, 3-2008.

7. Effects of Subcontarcting System Structure on the Development of Supporting Industries: A Case-study of the Vietnam’s Motorcycle Industry. Co-author. Promoting Regional Linkages to Enhance Asia’s Compertitiveness and Dynamism, Jakarta, Indonesia, 8-2008.

8. Poverty Reduction in Vietnam with New Challenges. Co-author. Vietnam as a Middle Income Country, Opportunities, Constrains and Regional Implication, ISEAS, Singapo, 11-2008.

9. Overcome human Skill Development Challenge in Vietnam. Co-author. Vietnam as a Middle Income Country, Opportunities, Constrains and Regional Implication, ISEAS, Singapore, 11-2008.

10. Mở rộng vai trò của doanh nghiệp và các bên liên quan trong quá trình xây dựng kế hoạch ngành. Phạm Trương Hoàng. Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 137, 11-2008.

11. Chất lượng của giáo dục đào tạo kỹ thuật và dạy nghề tại Việt Nam: từ quan điểm của các doanh nghiệp. Đồng tác giả. Hội thảo của VDF-JICA-UNIDO về nguồn nhân lực công nghiệp, Hà Nội, 2009.

12. Skill Development for Vietnam’s industrialization: Promtion of Technology Transfer by Partnership between TVET Institutions and FDI, Development. Co-author. The final report to Hiroshima University’s COE project entitled “Research on cooperatinon in the Fielded of Skill Development Education and Economic, Hiroshima University, 2009.

13. Định vị du lịch Biển Việt Nam trong khu vực. Phạm Trương Hoàng. In trong: Kỷ yếu Hội thảo về Phát triển du lịch biển đảo các tỉnh phía Bắc, Nghệ An, 6-2009.

14. Xây dựng sản phẩm du lịch văn hóa Bắc Giang. Đồng tác giả. In trong: Kỷ yếu hội thảo "Du lịch Bắc Giang – Tiềm năng và định hướng phát triển", Bắc Giang, 10-2010.

15. Xây dựng sản phẩm du lịch sinh thái Bắc Giang. Đồng tác giả. In trong: Kỷ yếu hội thảo "Du lịch Bắc Giang – Tiềm năng và định hướng phát triển", Bắc Giang, 10-2010.

16. Định vị du lịch Bắc Giang trong các sản phẩm du lịch miền Bắc Việt Nam. Phạm Trương Hoàng. In trong: Kỷ yếu hội thảo "Du lịch Bắc Giang – Tiềm năng và định hướng phát triển", Bắc Giang, 10-2010.

17. Nguồn nhân lực công nghiệp Việt Nam từ góc nhìn của doanh nghiệp. Đồng tác giả. Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 165, 3-2011.

18. Định vị sản phẩm du lịch biển Việt Nam. Phạm Trương Hoàng. Hội thảo quốc tế về Phát triển du lịch biển đảo Việt Nam, Bình Thuận, 2011; Tạp chí Du lịch, 4 + 5-2011.