Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Hải


Sách đã xuất bản

1. Sáng chế/Mẫu hữu ích. Trần Văn Hải,  Phạm Phi Anh. Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, 8-2011.

2. Nhãn hiệu và các chỉ dẫn thương mại khác. Trần Văn Hải. Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, 2014.


close

Thông báo