Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Hải


Các đề tài nghiên cứu

1. Giải pháp nâng cao khả năng tự quản của sinh viên ở đơn vị lớp tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đề tài cấp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, mã số T2003-14, 2003-2004. Trần Văn Hải (Chủ nhiệm).

2. Các thuật ngữ cơ bản trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, mã số QX2006-25, 2006-2007. Trần Văn Hải (Chủ nhiệm).

3. Application of Economic Modeling to Measure the likely Impact of stronger Intellectual Property Rights (IPR) Protection on Medicine Prices in Vietnam. Đề tài khoa học do Tổ chức Y tế Thế giới tài trợ, Viện Xã hội học và Bộ Y tế Việt Nam phối hợp thực hiện, 2006-2007. Trần Văn Hải (Tham gia).

4. Đánh giá thực trạng và nhu cầu đào tạo sở hữu trí tuệ trong các trường đại học có chuyên ngành đào tạo về khoa học xã hội và nhân văn ở Việt Nam. Đề tài thuộc Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, 2006-2007. Trần Văn Hải (Tham gia).

5. Xây dựng chương trình đào tạo các môn học về sở hữu trí tuệ cho các trường đại học chuyên ngành đào tạo về khoa học xã hội và nhân văn. Đề tài thuộc Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, 2006-2007. Trần Văn Hải (Tham gia).

6. Tài liệu chuyên khảo giảng dạy về sở hữu trí tuệ trong các trường đại học và cao đẳng lĩnh vực khoa học giáo dục. Đề tài trọng điểm cấp Bộ, mã số B2008-ĐHH 01-67TĐ, 2008-2009. Trần Văn Hải (Tham gia).

7. Quản lý xung đột trong cơ quan hành chính nhà nước. Đề tài cấp Bộ, 2009-2010. Trần Văn Hải (Tham gia).

8. Hiện trạng chuyển giao và sử dụng, công bố và bảo hộ kết quả nhiệm vụ khoa học xã hội giai đoạn 2001-2010. 2009-2010. Trần Văn Hải (Tham gia).

9. Chính sách bảo hộ tài sản trí tuệ trong sự nghiệp xây dựng và phát huy nguồn lực trí tuệ Việt Nam phục vụ sự nghiệp chấn hưng đất nước. Đề tài nhánh thuộc đề tài cấp Nhà nước, mã số KX.03.22/06-10, 2009-2010. Trần Văn Hải (Tham gia).

10. Văn hóa sở hữu trí tuệ trong quá trình hội nhập quốc tế - kinh nghiệm của một số nước. Đề tài nhánh thuộc Đề tài cấp Nhà nước, mã số KX.03.21/06-10, 2009-2010. Trần Văn Hải (Tham gia).

11. Hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao văn hóa pháp luật nhằm phát triển văn hóa lãnh đạo và quản lý. Đề tài nhánh thuộc Đề tài cấp Nhà nước, mã số KX.03.21/06-10, 2009-2010. Trần Văn Hải (Tham gia).

12. Các giải pháp chủ yếu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo đại học ngành Khoa học xã hội giai đoạn 2010-2020. Nhiệm vụ số 8 thuộc Đề án 928, 2009-2010. Trần Văn Hải (Tham gia).

13. Tổng quan thực trạng kết hợp nghiên cứu với đào tạo trong các trường Đại học khối Khoa học Xã hội. Nhiệm vụ số 8 thuộc Đề án 928, 2009-2010. Trần Văn Hải (Tham gia).

14. Thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ - Vấn đề và giải pháp. Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, mã số QX.09-12, 2009-2011. Trần Văn Hải (Chủ nhiệm).

close

Thông báo