Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Hải


Các bài báo nghiên cứu

1. Kinh nghiệm xây dựng Bộ môn tại Đại học Quốc gia Comenius, Cộng hòa Slovakia. Trần Văn Hải. In trong: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Xây dựng bộ môn vững mạnh, trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, 5-2003.

2. Bảo hộ sở hữu trí tuệ, một trong các yếu tố tác động trực tiếp đến sự phát triển của khoa học và công nghệ. Trần Văn Hải. In trong: "Chính sách khoa học và giáo dục ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới". H- Lao động - Xã hội, 2004.

3. Một số vấn đề về thực thi quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ đối với sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Đồng tác giả. In trong: "Vai trò của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nền kinh tế - kinh nghiệm trong nước và quốc tế". H- Thế giới, 2005.

4. Một số điểm cần chú ý khi định giá tài sản trí tuệ của doanh nghiệp trong quá trình cổ phần hóa. Đồng tác giả. Cổ phần hóa doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, số 8, 2006.

5. Đào tạo nhân lực sở hữu trí tuệ đáp ứng yêu cầu hội nhập. Trần Văn Hải. Tạp chí Hoạt động khoa học, Bộ Khoa học và Công nghệ, số 573, 2-2007.

6. Đặc thù và đề xuất nội dung giảng dạy về sở hữu trí tuệ cho các trường đại học và cao đẳng khối khoa học xã hội và nhân văn. Trần Văn Hải. In trong: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Giảng dạy và đào tạo sở hữu trí tuệ trong các trường đại học và cao đẳng do Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức, 2007.

7. Đề xuất nội dung đào tạo về sở hữu trí tuệ cho các trường đại học và cao đẳng của Việt Nam – Tiếp cận từ kinh nghiệm của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Trần Văn Hải. In trong: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Giảng dạy và đào tạo sở hữu trí tuệ trong các trường đại học và cao đẳng do Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức, 2007.

8. Bàn về các thuật ngữ “phát minh”, “phát hiện”, “sáng chế”. Trần Văn Hải. Tạp chí Hoạt động khoa học, Bộ Khoa học và Công nghệ, số 6, 2007.

9. Thử bàn về thuật ngữ “trích dẫn” và “sử dụng” tác phẩm (nhân việc ông Nguyễn Quảng Tuân kiện ông Đào Thái Tôn vi phạm quyền tác giả). Trần Hải Linh. Tạp chí Văn hóa Nghệ An, số 103, 2007.

10. Đào tạo nhân lực SHTT trong các trường đại học. Trần Văn Hải. Tạp chí Hoạt động khoa học, Bộ Khoa học và Công nghệ, số đặc biệt, 7-2007.

11. Summary Governmentsystem in Vietnam (A comparative analysis of Government systems in Korea and major Asian countries). Đồng tác giả. 4th Biennial KAREC International Symposium Proceeding, Sydney, August 9th 2007.

12. Những khó khăn trong việc thực hiện cam kết gia nhập WTO – Nhìn từ góc độ pháp luật về sở hữu trí tuệ. Trần Văn Hải. In trong: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia Phát triển thương mại các hoạt động sở hữu trí tuệ trong khuôn khổ các định chế của WTO và hoạt động sở hữu trí tuệ trong các trường đại học, cao đẳng. H- Thống kê, 2008.

13. Một số phân tích về tình trạng xâm phạm và tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam. Trần Văn Hải. Tạp chí Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 31, 7-2008.

14. Về thuật ngữ sở hữu trí tuệ trong Luật Khoa học và Công nghệ. Trần Văn Hải. Tạp chí Hoạt động khoa học, Bộ Khoa học và Công nghệ, số 592, 9-2008.

15. Quản trị toàn cầu các chỉ dẫn thương mại – Thách thức đối với Việt Nam. Trần Văn Hải. In trong: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Quản trị toàn cầu – Thách thức đối với Việt Nam do trường Đại học KHXH&NV và Viện KAZ (CHLB Đức) tổ chức, 11-2008.

16. Chương trình máy tính nên được bảo hộ là đối tượng nào của quyền sở hữu trí tuệ. Trần Văn Hải. Tạp chí Hoạt động khoa học, Bộ Khoa học và Công nghệ, số 597, 2-2009.

17. Xác định chủ sở hữu của kết quả nghiên cứu khoa học. Trần Văn Hải. Tạp chí Hoạt động khoa học, Bộ Khoa học và Công nghệ, số 598, 3-2009.

18. Bàn về thuật ngữ “Bản quyền công nghệ”. Trần Văn Hải. Tạp chí Hoạt động khoa học, Bộ Khoa học và Công nghệ, số 601, 6-2009.

19. Xung quanh việc xử lý công ty Vedan vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Trần Văn Hải. Tạp chí Công an nhân dân, số  7, 2009.

20. Government System in Republic of Korea (ROK) and in Socialist Republic of Vietnam(SRV): A comparative research. Đồng tác giả. The 5th KAREC International Symposium, October 2009.

my wife cheated now what do i do want wife to cheat my wife cheated now what do i do
find me a girlfriend blog.linglinzhu.com i cheated on my girlfriend and i want her back
Trang 1 trong 4Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  Tiếp   Cuối    
close

Thông báo