Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tấn Phong


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: Đông tụ sinh học và đặc tính của bùn nhân tạo và hoạt tính trong xử lý nước thải.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chuyên ngành khoa học: Kỹ thuật môi trường

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 2008

Đơn vị bảo vệ: Đại học Nottingham, Vương quốc Anh.


clinic of abortion centaurico.com scraping of the uterus
my wife cheated now what do i do cheat on your spouse my wife cheated now what do i do
dating for married go married men who cheat