Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tấn Phong


Quá trình giảng dạy và đào tạo
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn Cao học: 5 luận văn Thạc sĩ.

1. Dưu Thị Mai Anh, "Nghiên cứu ứng dụng xử lý nước thải bệnh viện bằng phương pháp SBBR kết hợp với khử trùng bằng phương pháp hóa học", 2010.

2. Nguyễn Hồ Anh Tú, "Nghiên cứu thành phần và đặc tính các chất ô nhiễm trong bùn nạo vét kênh rạch ở thành phố Hồ Chí Minh, từ đó đề xuất các giải pháp công nghệ xử lý, thải bỏ thích hợp bùn nạo vét kênh rạch ở thành phố Hồ Chí Minh", 2011.

3. Phạm Thị Kim Ngân, "Đánh giá thực trạng ý thức bảo vệ môi trường của người dân sống ven kênh rạch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh", 2011.

4. Nguyễn Thanh Hùng, "Nghiên cứu xử lý nước thải sinh hoạt bằng quá trình A202 nạp nước 2 bậc", 2011.

5. Tiêu Vũ Phương, "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt bằng phương pháp đất ngập nước nhân tạo - dòng chảy ngầm theo phương đứng", 2011.