Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tấn Phong


Các đề tài nghiên cứu

1. Đề xuất giải pháp công nghệ và quản lý bùn nạo vét cống rãnh ở thành phố Hồ Chí Minh. 2008 - 2010. Nguyễn Tấn Phong (Chủ nhiệm).

2. Nghiên cứu về kỹ thuật nước thải đô thị không tập trung với chi phí thấp áp dụng cho các hộ gia đình và khu vực dân cư nhỏ. 2010 - 2011. Nguyễn Tấn Phong (Chủ nhiệm).

3. Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp của kế hoạch cấp nước an toàn cho các nhà máy cấp nước. 2010 - 2011. Nguyễn Tấn Phong (Tham gia).

4. Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý và xử lý chất thải từ hầm biogas tại huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. 2011 - 2012. Nguyễn Tấn Phong (Chủ nhiệm).

5. Nghiên cứu ứng dụng giá thể mang xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp quy mô nhỏ. 2011 - 2012. Nguyễn Tấn Phong (Chủ nhiệm).

6. Nghiên cứu hiệu quả xử lý nước thải bằng mô hình ứng dụng giá thể Biofix và Biofringe. 2012 - 2013. Nguyễn Tấn Phong (Chủ nhiệm).


so your wife cheated go my wife cheated now what do i do