Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tấn Phong


Các bài báo nghiên cứu

1. Domestic wastewater treatment by reed bed system combined with filtrate material. Co-author. The 8th International conference on Science and Technology, 2002.

2. COD removal from wastewater by microbiofuel cell. Co-author. The 4th International conference on Advance Science and Technology, 2004.

3. Flocculation Dynamics and Conditioning of Synthetic and Activated Sludge in Wastewater Treatment. Co-author. The 10th International conference on Science and Technology, October 2007.

4. Effect of Chemical Composition on the Flocculation Dynamics of Latex-Based Synthetic Activated Sludge. Tan Phong Nguyen, Nicholas P Hankins, Nidal Hilal.  Journal of Hazardous Materials, Vol 139, 2007.

5. A Comparative Study of the Flocculation Behaviour and Final Properties of Synthetic and Activated Sludge in Wastewater Treatment. Tan Phong Nguyen, Nicholas P Hankins, Nidal Hilal. Desalination, Vol 204, 2007.

6. The Thick of It. Nicholas P Hankins, Nidal Hilal, Tan Phong Nguyen. The Chemical Engineer (TCE), 2007.   

7. Determination of the Effect of Cations and Cationic Polyelectrolytes on the Characteristics and Final Properties of Synthetic and Activated Sludge. Tan Phong Nguyen, Nidal Hilal, Nicholas P Hankins, John T Novak. Desalination, Vol 222, 2008.

8. The Relationship between Cation ions and Polysaccharide on the Floc Formation of Synthetic and Activated Sludge. Tan Phong Nguyen, Nidal Hilal, Nicholas P Hankins, John T Novak. Desalination, Vol 227, 2008.

9. Characterization of Synthetic and Activated Sludge and Conditioning with Cationic Polyelectrolytes. Tan Phong Nguyen, Nidal Hilal, Nicholas P Hankins, John T Novak. Desalination, Vol 227, 2008.

10. Operating Conditions Corresponding to Optimal Final Properties of Activated Sludge Using the DOE and RSM techniques. Tan Phong Nguyen, Nidal Hilal, Nicholas P Hankins. Separation Science and Technology, Vol 44, 2009.

11. Flocculation Dynamics of Synthetic and Activated Sludge in Wastewater Treatment. Tan Phong Nguyen, Nidal Hilal, John T Novak. Science & Technology Development, Vol 12, No 2, 2009.   

12. Hospital Wastewater Treatment Technology: Research and Performance. Co-author. The 11th International conference on Science and Technology, October 2009.

13. Anaerobic, Anoxic, Aerobic Integration process study for treatment of domestic waste water with two step feed. Co-author. 2nd VNU-HCM International Conference for Environment and Natural Resources “Environmental Protection for Urban and Industrial Zones in adaptation to Climate Change”, December 2010.

14. Monitoring of water and sediment quality in Tien river-Mekong delta in Vietnam. Co-author. The 8th UNU & GIST Joint Program Symposium, October 2010.

15. Study on Dredged Sludge Treatment and Management from Sewage and Canal in Ho Chi Minh City, Vietnam. Co-author. The 3rd AUN/SEED-NET Regional conference on Global Environment, February 2011.

16. Study on Domestic Wastewater Treatment with Two-Step Feed Processes (A2O2). Co-author. International Engineering Symposium, March 2011.

17. Study on Domestic Wastewater Treatment with Two-Step Feed Processes. Tan Phong Nguyen, Thanh Hung Nguyen. International Journal of Earth Sciences and Engineering (IJEE), Vol 4, No 5, 2011.

18. Đánh giá rủi ro môi trường do ô nhiễm không khí xung quanh đến gánh nặng bệnh tật. Nguyễn Hoài Duyên, Nguyễn Tấn Phong. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, tập 49, số 5C, 2011.   

19. Mô hình hệ thông tin địa lí phục vụ giám sát phương tiện vận chuyển bùn hầm cầu trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Lưu Đình Hiệp, Nguyễn Tấn Phong, Lê Thị Hồng Trân. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, tập 49, số 5C, 2011.

20. Đánh giá hiện trạng, dự báo khối lượng bùn hầm cầu phát sinh và đề xuất các giải pháp cho công tác quản lý bùn hầm cầu tại tỉnh Bình Dương. Nguyễn Tấn Phong, Nguyễn Thị Kim Hòa, Lưu Đình Hiệp, Lê Thị Hồng Trân. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, tập 49, số 5C, 2011.

dating for married go married men who cheat
Trang 1 trong 3Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  Tiếp   Cuối