Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Đình Lãm


Sách đã xuất bản

1. The 6th International workshop on advanced materials science and nanotechnology: Proceedings. Co-author. Publishing House for Science and Technology, 2013.