Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Nam Chinh


Sách đã xuất bản

1. Bình sai lưới trắc địa (Bài giảng). Đặng Nam Chinh. 1997.

2. Quan trắc chuyển dịch mặt đất (Bài giảng cao học). Đặng Nam Chinh. 1997.

3. Trắc địa cao cấp (Giáo trình). Đồng tác giả. H- Giao thông vận tải, 2000.

4. Trắc địa biển (Bài giảng). Đặng Nam Chinh. 2007.

5. Hệ quy chiếu trắc địa (Bài giảng cao học). Đặng Nam Chinh. 2009.

6. Ứng dụng công nghệ GPS trong thành lập, hiện chỉnh và sử dụng bản đồ (Bài giảng cao học).Đặng Nam Chinh. 2009.

7. Các phương pháp trắc địa trong nghiên cứu địa động và chuyển dịch mặt đất (Bài giảng cao học). Đặng Nam Chinh. 2011.

8. Trắc địa cao cấp đại cương. Đồng tác giả. H- Khoa học và Kỹ thuật, 2011.

9. Định vị vệ tinh. Đặng Nam Chinh. H- Khoa học và Kỹ thuật, 2012.

10. Xử lý số liệu trắc địa (Giáo trình). Đặng Nam Chinh. 2012.

11. Lý thyết sai số (Giáo trình). Đặng Nam Chinh. 2013.