Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Nam Chinh


Các đề tài nghiên cứu

Các Công trình, Đề tài đã tham gia (Chủ nhiệm, Thành viên,...) (Thông tin chưa đầy đủ)

1. Nghiên cứu quy trình đo đạc, xử lý số liệu trong quan trắc chuyển dịch thẳng đứng bề mặt trái đất trên phạm vi cục bộ.1994.

2. Xác định Geoid và mặt khởi tính độ cao quốc gia trên phạm vi lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam. 2000.

3. Nghiên cứu thiết lập hệ thống mạng lưới mốc trung gian phục vụ theo dõi, kiểm soát biến dạng lún bề mặt đất và ổn định công trình xây dựng ở Hà Nội. 2002.

4. Ứng dụng toàn đạc điện tử và công nghệ GPS trong công tác đo đạc nhà cao tầng trên địa bàn thành phố Hà Nội. 2003.

5. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ định vị toàn cầu GPS để hiện đại hoá các mạng lưới trắc địa trên vùng mỏ Đông Bắc Việt Nam. 2005.

6. Nghiên cứu hoàn thiện các chỉ tiêu kỹ thuật và quy trình công nghệ đo đạc biển ở Việt Nam. Mã số: B-2007-02-35. 2010.

 

so your wife cheated go my wife cheated now what do i do