Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Huy Cương


Sách đã xuất bản

1. Một số vấn đề về Luật hàng không (Sách chuyên khảo). Ngô Huy Cương. H- Công an Nhân dân, 1998.

2. Tìm hiểu pháp luật Hoa Kỳ trong điều kiện Việt Nam hội nhập kinh tế khu vực và thế giới (Sách chuyên khảo). Đồng tác giả. H- Chính trị Quốc gia, 2001.

3. Luật Hiến pháp các nước tư bản (Giáo trình). Đồng tác giả. H- Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001.

4. Kỷ yếu Hội thảo định hướng hoàn thiện hệ thống pháp luật về kinh tế, tài chính và ngân sách. Đồng tác giả. Uỷ ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội, 4-2002.

5. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về pháp luật hợp đồng ở Việt Nam (Sách chuyên khảo). Đồng tác giả. H- Công an Nhân dân, 2003.

6. Góp phần bàn về cải cách pháp luật ở Việt Nam hiện nay (Sách chuyên khảo). Ngô Huy Cương. H- Tư pháp, 2006.

7. Dân chủ và Pháp luật dân chủ (Sách chuyên khảo). Ngô Huy Cương. H- Tư pháp, 2006.

8. Vấn đề dân chủ trong hệ thống pháp luật Việt Nam (Chuyên đề giảng dạy Sau đại học). Ngô Huy Cương. 2006.

9. Luật thương mại phần chung và thương nhân (Giáo trình). H- Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013.

10. Tình huống luật kinh doanh (Sách bài tập). H- Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013.

11. Luật hợp đồng phần chung (Giáo trình dùng cho đào tạo Sau đại học). H- Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013.

close

Thông báo